<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=410209783205478&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regulamin zajęć

Przed przystąpieniem do zajęć, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Regulamin Gimnastyka Powietrzna School

 

WSTĘP

1. Gimnastyka Powietrzna School prowadzi zajęcia wg grafiku zamieszczonego na stronie www: GRAFIK ZAJĘĆ

2. Gimnastyka Powietrzna School należy do:

Dominika Krzymowska Entertainment

ul. Wrzeciono 28/29

01-963 Warszawa

NIP: 118-188-51-83

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gimnastyka Powietrzna School oferuje zajęcia indywidualne i grupowe, dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Gimnastyka Powietrzna School jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.

4. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

5. Gimnastyka Powietrzna School zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

6. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.gimnastykapowietrzna.pl  oraz na www.facebook.com/gimnastyka.powietrzna.school/

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Do uczestnictwa w zajęciach grupowych Gimnastyka Powietrzna School upoważnia wykupienie:

-   wejścia na pojedyncze zajęcia,       

  • karnetu podstawowego (4 lub 8 wejść)
  • karnetu OPEN na dowolną ilość zajęć

2. Klient, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na zajęciach i korzystać z usług oferowanych przesz Gimnastyka Powietrzna School.

3. Klient ma prawo wykupić w szkole zajęcia indywidualne z instruktorem.

4. Każdy pracownik Gimnastyka Powietrzna School ma prawo wyprosić klienta z sali oraz ze szkoły za zachowanie naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty szkoły.

5. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy wypełnić: Zgoda na uczestnictwo w zajęciach.

 

ZAPISY

1. Na zajęcia Gimnastyka Powietrzna School należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:

2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

3. Zapisanie się na zajęcia w Gimnastyka Powietrzna School jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dominika Krzymowska Entertainment, ul. Wrzeciono 28/29, 01-963 Warszawa, NIP: 118-188-51-83, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

4. Zapisanie się na zajęcia w Gimnastyka Powietrzna School jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z Kursanta wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Gimnastyka Powietrzna School działalnością.

 

OPŁATY

1. W ciągu 7 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg cennika.

2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.

3. Jeśli w ciągu 7 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.

4. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gimnastyka Powietrzna School lub gotówką u instruktorki/instruktora przed zajęciami.

5. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres e-mail: gimnastykapowietrznaschool@gmail.com przesłać potwierdzenie. 

6. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.

7. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu.

8. Dopłatę należy wykonać najpóźniej 1 dzień przed kolejnymi zajęciami danej grupy.

9. W późniejszych terminach dopłaty nie będą możliwe.

10. Gimnastyka Powietrzna School nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).

11. W wyjątkowych wypadkach (ciąża, kontuzja) dopuszczalne jest zawieszenie karnetu.

12. Zwrot pieniędzy za zajęcia, które nie odbyły się z winy szkoły, odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.

13. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Gimnastyka Powietrzna School nie łączą się.

14. Ważność karnetów to jeden miesiąc. Karnet ważny jest od dnia zakupu przez następne 30/31 dni.

15. W przypadku niewykorzystania w terminie ważności karnetu (na 4 bądź 8 wejść) wejścia na zajęcia istnieje możliwość wykorzystania JEDNYCH zajęć po zakończeniu ważności karnetu w przeciągu dwóch tygodni.

 

OPŁATY PRZELEW24

§ 1. Postanowienia ogólne

1) Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

2) Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.

3) Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

4) Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.

5) Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.

6) Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:

a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24

b) dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

7) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

9) Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

10) Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

11) Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

12) Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.

14) Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

§ 2. Reklamacje

1) Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty).

2) Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.

§ 3. Postanowienia końcowe

1) Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.

2) Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.

3) Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).

4) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.

5) Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.

6) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.

7) Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

 

ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

1. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od szkoły, Gimnastyka Powietrzna School zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.

2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:  

a) Osoby, które dokonały wpłaty za pojedyncze wejście:    

- zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,        

- wykorzystania wejścia w ramach innych, wskazanych przez studio zajęć, 

b) Osoby, które wykupiły karnet na określoną grupę:      

- zwrotu części kwoty o wartości równej pojedynczym zajęciom (np.160 /8 = 20 zł),

- wykorzystania karnetu w ramach zajęć innej, wskazanej przez Szkołę grupy, 

- przedłużenia ważności karnetu o okres umożliwiający całkowite wykorzystanie karnetu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Gimnastyka Powietrzna School, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.

2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego.

3. Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo poprosić kursanta o opuszczenie sali.

4. W przypadku wszystkich zajęć w Szkole uprasza się o niestosowanie przed zajęciami balsamów i olejków do ciała, błyszczyków do ust oraz innych kosmetyków kolorowych.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.kontuzje) powstałe na terenie Gimnastyka Powietrzna School.

a. za wszystkie urazy, mikrourazy czy kontuzje dzieci podczas zajęć odpowiedzialność biorą opiekunowi prawni.

6. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia Gimnastyka Powietrzna School każdy klient powinien we własnym zakresie:

a.  skontrolować stan zdrowia  oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Szkołę.

b. zapoznać się ze skutkami ubocznymi ćwiczeń na w/w zajęciach tj. siniaki, otarcia, odciski, aby nie wnosić z ich powodu pretensji do Szkoły.

c. osoba zapisująca się na kurs bądź opiekun prawny zapisujący dziecko na kurs powinen skontrolować wcześniej swój/dziecka stan zdrowia.

9. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Szkoły, Gimnastyka Powietrzna School nie ponosi odpowiedzialności.

10. Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.

11. Gimnastyka Powietrzna School nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków.

12. Uczestnik zajęć w Gimnastyka Powietrzna School może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Za szkody na terenie Gimnastyka Powietrzna School powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

2. Na salach podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.

3. Na terenie Gimnastyka Powietrzna School obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby, które weszły na teren studia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach Szkoły Gimnastyka Powietrzna School. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie szkoły..

4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać i wyjaśniać drogą e-mailową: kacperkrzymowski@gmail.comkrzymowskadominika@gmail.com lub gimnastykapowietrznaschool@gmail.com.


m
Długość szarf w naszej szkole
h
Godziny przelatane w miesiącu
Tygodniowo odwiedza nas
%
Bezpieczeństwa

ul. Zawiszy 14, Warszawa
FLY SCHOOL
AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 12, WARSZAWA
AL. SOLIDARNOŚCI 47 CH PESTKA, POZNAŃ
STACJA GRAWITACJA