<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=410209783205478&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regulamin zajęć

Przed przystąpieniem do zajęć, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN SZKOŁY

WSTĘP

1. Szkoła Gimnastyka Powietrzna School, Fight Academy Krzymowski, Fly School, Fly Academy (dalej zwana „Szkoła”) prowadzi zajęcia wg grafiku zamieszczonego na stronie www: GRAFIK ZAJĘĆ.
2. Szkoła należy do:  
Dominika Krzymowska Entertainment, ul. Brzegowa 11b, 05-092 Łomianki Dolne, NIP: 118-188-51-83
oraz do
Kacper Krzymowski Movement, ul. Brzegowa 11b, 05-092 Łomianki Dolne, NIP: 522-287-90-18
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła  oferuje zajęcia indywidualne i grupowe, dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Szkołę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
4. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
6. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.gimnastykapowietrzna.pl  oraz na www.facebook.com/gimnastyka.powietrzna.school.
 

ZASADY RYGORU SANITARNEGO W TRAKCIE PANDEMII

1. Korzystanie z szatni będzie ograniczone. W miarę możliwości strój treningowy zakładamy w domu.
2. Zabieramy ze sobą podpisaną butelkę z wodą (aby uniknąć pomyłki) oraz własną kalafonię, jeśli się posiada i zamierza z niej korzystać.
3. Na zajęcia do budynków Szkoły wchodzimy nie wcześniej niż 5 min przed rozpoczęciem zajęć:
a) Do Fly Academy wchodzimy głównym wejściem (od recepcji), a wychodzimy bocznym (przy hali, na parking).
b) Przy Fly School tworzymy kolejkę z lewej strony wejścia, zachowując bezpiecznym odstęp 2 m od innych osób, wchodzimy dopiero, gdy recepcjonista lub instruktor zaprosi grupę na zajęcia. Wychodząc po zajęcia kierujemy się w lewą stronę, aby uniknąć stojących w kolejce osób.
4. Dezynfekcja:
Przed wejściem lub zaraz po wejściu do budynków szkoły dezynfekujemy ręce przygotowanym płynem.
a) Bezpośrednio przed wejściem na salę treningową dezynfekujemy ręce i – jeśli ćwiczymy boso – również stopy.
b) Po skończonym treningu należy zdezynfekować ręce.
5. Podczas zajęć staramy się utrzymać dystans 2 m od pozostałych uczestników; w takiej odległości rozwieszone są też rekwizyty do gimnastyki powietrznej.
6. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny:
a) jeśli masz ochotę kichnąć lub zakasłać zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej ją wyrzucić i umyć ręce!
b) należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
c) należy unikać przytulania oraz bliskiego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć.
7. Po skończonym treningu i zdezynfekowaniu rąk należy szybko się ubrać i sprawnie opuścić budynek, aby umożliwić pracownikom dezynfekcję sprzętu i sali oraz przewietrzenie pomieszczenia przed kolejnymi zajęciami.
8. Informujemy, że w treningu nie mogą brać udziału osoby, u których występują jakiekolwiek objawy choroby (gorączka, kaszel, wzmożone kichanie lub katar). W takim wypadku proszę pozostać w domu i skorzystać z telefonicznej porady medycznej.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Do uczestnictwa w zajęciach grupowych Szkoła upoważnia wykupienie:
a) wejścia na pojedyncze zajęcia;
b) karnetu podstawowego (4 lub 8 wejść);
vbc) karnetu OPEN na dowolną ilość zajęć.
2. Klient, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia, nie ma prawa przebywać na zajęciach i korzystać z usług oferowanych przesz Szkołę.
3. Klient ma prawo wykupić w Szkole zajęcia indywidualne z instruktorem, w tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą Szkołą.
4. Każdy pracownik Szkoły ma prawo wyprosić klienta z sali zajęć oraz z budynków Szkoły za zachowanie naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Szkoły.
5. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy wypełnić: Zgoda na uczestnictwo w zajęciach.

ZAPISY

1. Na zajęcia organizowanych przez szkołę można zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
a) przez stronę: https://gimnastykapowietrzna.pl/grafik-zajec.html;
b) wysyłając e-mail na gimnastykapowietrznaschool@gmail.com;
c) wysyłając wiadomość poprzez Messenger na fanpage szkoły na Facebook: www.facebook.com/gimnastyka.powietrzna.school
d) poprzez formularz kontaktowy na stronie www: KONTAKT >>
e) osobiście przed zajęciami lub po ich zakończeniu.
2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

OPŁATY

1. W ciągu 7 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg cennika znajdującego się na stronie Szkoły.
2. Wpłata jest gwarancją zablokowania miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
3. Jeśli w ciągu 7 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana, a osoba wykreślona z listy.
4. Wpłaty można dokonać:
a) przelewem na konto szkoły
- W takim przypadku należy na adres e-mail: gimnastykapowietrznaschool@gmail.com przesłać potwierdzenie wpłaty, a w  przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
b) gotówką u instruktorki/instruktora przed zajęciami;
c) Przelewy24, przy zapisie bezpośrednio przez stronę.
5. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu. Dopłatę należy wykonać najpóźniej 1 dzień przed kolejnymi zajęciami danej grupy. W późniejszych terminach dopłaty nie będą możliwe.
6. Szkoła nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp.).
7. W wyjątkowych wypadkach (ciąża, kontuzja) dopuszczalne jest zawieszenie karnetu.
8. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Szkoły, nie będzie możliwości prowadzenia zajęć (epidemia, klęska żywiołowa itp.), Szkoła umożliwia zawieszenie karnetu do czasu wznowienia działalności.
9. Zwrot pieniędzy za zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły, odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.
10. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Szkołę nie łączą się.
11. Karnet ważny jest 30/31 dni od dnia zakupu.
12. W przypadku niewykorzystania wejść w terminie ważności karnetu (na 4 bądź 8 wejść) istnieje możliwość wykorzystania JEDNYCH zajęć po zakończeniu ważności karnetu w przeciągu dwóch tygodni.

ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

1. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę lub z innych powodów niezależnych od szkoły, Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:  
a) Osoby, które dokonały wpłaty za pojedyncze wejście:    
- zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,        
- wykorzystania wejścia w ramach innych, wskazanych przez studio zajęć.
b) Osoby, które wykupiły karnet na określoną grupę:      
- zwrotu części kwoty o wartości równej pojedynczym zajęciom (np.160 /8 = 20 zł),
- wykorzystania karnetu w ramach zajęć innej, wskazanej przez Szkołę grupy, 
- przedłużenia ważności karnetu o okres umożliwiający całkowite wykorzystanie karnetu.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Szkolę, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego.
3. Na salę można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo poprosić kursanta o opuszczenie sali.
4. W przypadku wszystkich zajęć w Szkole uprasza się o niestosowanie przed zajęciami balsamów i olejków do ciała, błyszczyków do ust oraz innych kosmetyków kolorowych.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Szkoły. Za wszystkie urazy, mikro urazy czy kontuzje dzieci podczas zajęć odpowiedzialność biorą opiekunowi prawni.
6. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia organizowanych przez Szkołę każdy klient powinien we własnym zakresie:
a)skontrolować stan zdrowia  oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Szkołę;
b) zapoznać się ze skutkami ubocznymi ćwiczeń na wybranych zajęciach tj. siniaki, otarcia, odciski, aby nie wnosić z ich powodu pretensji do Szkoły;
c) osoba zapisująca się na kurs bądź opiekun prawny zapisujący dziecko na kurs powinien skontrolować wcześniej swój/dziecka stan zdrowia.
7. Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez nie go zajęcia. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie szkoły, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
8. Szkoła nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik zajęć w może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Za szkody na terenie Szkoły powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
2. Na salach podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
3. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających.
4. Osoby, które weszły na teren studia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach Szkoły oraz zostaną poproszone o opuszczenie szkoły.
5. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać i wyjaśniać drogą e-mailową: kacperkrzymowski@gmail.comkrzymowskadominika@gmail.com lub gimnastykapowietrznaschool@gmail.com.

DANE OSOBOWE

1. Klauzula informacyjna
Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Dominika Krzymowska Entertainment, ul. Brzegowa 11b 05-092 Łomianki Dolne, NIP: 118-188-51-83 oraz Kacper Krzymowski Movement, ul. Brzegowa 11b, 05-092 Łomianki Dolne, NIP 522-287-90-18 gimnastykapowietrznaschool@gmail.com. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym oraz przy zapisie na zajęcia, obejmujące: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email i numer telefonu, będą przetwarzane w celach realizacji zamówionych usług oraz w celach marketingowo-informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych będą także podmioty świadczące usługi hostingowe oraz prawne. Podanie danych jest dobrowolne.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej lub emisja (wyświetlanie) reklamy spersonalizowanej pod kątem Twoich zainteresowań. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora (Szkoły).
2. Zapisanie się na zajęcia Szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dominika Krzymowska Entertainment, ul. Brzegowa 11b 05-092 Łomianki Dolne, NIP: 118-188-51-83 oraz Kacper Krzymowski Movement, ul. Brzegowa 11b 05-092 Łomianki Dolne NIP 522-287-90-18  w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).
3. Zapisanie się na zajęcia w Szkole jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć (w tym dziecka, którego zapisujący jest opiekunem prawnym) przez Dominika Krzymowska Entertainment, ul. Brzegowa 11b 05-092 Łomianki Dolne, NIP: 118-188-51-83 oraz Kacper Krzymowski Movement, ul. Brzegowa 11b 05-092 Łomianki Dolne, NIP 522-287-90-18 do celów informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Szkoły, w formie zdjęć, filmów, utworów, w tym zamieszczanych na stronach internetowych, czy serwisach społecznościowych firm i partnerów z nim współpracujących.

OPŁATY PRZELEW24

Definicje:
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:
Akceptant - podmiot, który zawarł umowę z PayProSprzedawca oraz Odbiorca Płatności.
Agent Płatniczy  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną działającą w imieniu i na rzecz PayPro S.A. jako krajowej instytucji płatniczej wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych.
Użytkownik (Płatnik) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie.
PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
Transakcja płatnicza (Płatność) - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identyfikator, metodę.
Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

  • Oczekująca - płatność oczekująca na wpłatę,
  • Weryfikowana - płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
  • Do wykorzystania/Przedpłata - płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
  • Dokonana - płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
  • Błędna -płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
  • Zwrócona – płatność zwrócona Klientowi.

Panel transakcyjny - Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
Instytucja pośrednicząca - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem, którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
Dzień Roboczy - dzień w godzinach pracy  PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym swoją działalność operacyjną prowadzi PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy".
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Regulamin – treść niniejszego regulaminu.
Usługa – usługa polegająca na realizacji Płatności, wykonywana przez PayPro na rzecz Użytkownika.

§ 1. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udostępniania Użytkownikom możliwości dokonywania Płatności za pośrednictwem Serwisu.
2) Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
3) Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji Płatności.
4) Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
5) Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Użytkownika oraz system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
6) W przypadku zlecenia płatniczego otrzymanego w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem otrzymania zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
7) PayPro może wstrzymać lub odmówić realizacji Usługi w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności płatności, w tym możliwości jej związku z praniem pieniędzy lub działalnością terrorystyczną. Transakcja płatnicza realizowana przy pomocy karty płatniczej, może zostać wstrzymana lub odrzucona z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, między innymi gdy Płatność dokonywana jest w innym kraju niż kraj wydania karty Płatnika.
8) PayPro zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Płatność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
9 )PayPro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Płatnika z powodu wstrzymania lub odmowy obsługi Płatności z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 7 i 8.
10) Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
11) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku:
a) weryfikacji Płatności zgodnie z postanowieniami ust. 15 niniejszego Paragrafu,
b) nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się przez Użytkownika podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
13) PayPro nie ponosi odpowiedzialności za Płatności niezrealizowane lub zrealizowane z opóźnieniem jeżeli zostało to spowodowane podaniem błędnych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, lub nastąpiło to w wyniku zdarzeń niezależnych od PayPro. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić PayPro o każdej takiej niewykonanej lub nieautoryzowanej Płatności.
14) Pośrednictwo Serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Użytkownika do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
15) Transakcja o statusie Weryfikowana podlega ocenie na podstawie kryteriów ustalonych  przez PayPro w związku ze środkami bezpieczeństwa finansowego  stosowanymi w celu zapobiegania oszustwom, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czas weryfikacji może trwać do końca Dnia roboczego następującego po dniu odnotowania Płatności w SerwisieW przypadku weryfikacji pozytywnej Płatność zostanie udostępniona Akceptantowi Natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej przekazana do zwrotu na rachunek Płatnika lub zatrzymana celem podjęcia przez właściwe organy dalszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
16) Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
17) Przedpłaty
a) Płatnik zgodnie ze statusem transakcji Do Wykorzystania, może zapłacić w Serwisie Przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie powinien wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób oraz na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności.
b) Serwis może utworzyć Przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę Przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie Płatnik nie otrzyma informacji o utworzonej Przedpłacie lub potwierdzenia dokonania transakcji, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
c) Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
d) Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota Przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie Przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej Przedpłaty.
e) Stan Przedpłaty można sprawdzać na stronie Serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
f) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
g) Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Użytkownikowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot Przedpłaty.
18) Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. Koszt zwrotu na konto za granicą Polski wynosi 30 zł (trzydzieści złotych).
Użytkownik chcący skorzystać z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz przepisów prawa, a także do posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi.
19) Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w systemy informatyczne Serwisu oraz wykorzystywanie instrumentu płatniczego przez osobę nieuprawnioną lub co do której PayPro ma uzasadnione podejrzenie takiego nieuprawnionego użycia.
20) W niektórych przypadkach, Płatnik dokonując Płatności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PayPro jednorazowej opłaty serwisowej, która zostanie doliczona do kwoty Transakcji płatniczej. Płatnik informowany jest o wysokości opłaty w trakcie dokonywania indywidualnej zapłaty na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu.
21) W przypadku gdy Płatnik jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do Płatności dokonywanych przez niego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w tej ustawie (tzw. split payment) zastosowanie znajdują następujące postanowienia szczególne:
a) PayPro wyjaśnia, że nie wszystkie metody płatności udostępniane Płatnikowi przy inicjowaniu płatności na stronie sklepu danego Sprzedającego, pozwalają na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności; w szczególności zastosowanie tego mechanizmu nie jest możliwe przy metodach płatności nieopartych o przelew (np. płatność kartą);
b) Płatnik powinien każdorazowo ocenić zasadność, celowość i prawidłowość zastosowania tego mechanizmu;
c) wybór metody płatności należy wyłącznie do Płatnika i wyłącznie Płatnik podejmuje decyzję czy zastosuje mechanizm podzielonej płatności, także wtedy gdy zastosowanie tego mechanizmu jest obowiązkowe;
d) gdy Płatnik dokonuje Płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, powinien dołożyć należytej staranności, aby dane podane przez niego w udostępnianym mu przez jego bank komunikacie przelewu były zgodne z danymi z faktury wystawionej przez Akceptanta dokumentującej Płatność z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
e) w sytuacji gdy wskutek zastosowania przez Płatnika mechanizmu podzielonej płatności, Płatność wpłynie w jakiejkolwiek części na rachunek VAT PayPro, to  PayPro – w rozumieniu przepisów – jest osobą inną niż podatnik wskazany na fakturze, wobec czego PayPro będzie uprawnione do wykonania działań, o których mowa w art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc jest uprawnione do dokonania płatności na rachunek VAT tego Akceptanta wskazanego na fakturze (o ile dysponuje odpowiednimi danymi) albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT Płatnika - podatnika, od którego otrzymano tę płatność w kwocie otrzymanej na rachunek VAT; wybór działania jakie podejmie PayPro należy do PayPro;
f) PayPro nie ponosi wobec Płatnika odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego przyjęcia Płatności dla Akceptanta, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z zastosowania się przez PayPro do przepisów związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności jeśli na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług PayPro zwróci płatność Płatnikowi, wskutek czego Płatność na rzecz Akceptanta nie zostanie wykonana.

§ 2. Reklamacje

1) Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
2) PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
3) Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

§ 3. Postanowienia końcowe

1) Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
2) Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro SA a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
3) Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
4) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie 5) Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
6) Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
7) Osoby wykonujące płatności przez Serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia dokonania Płatności w formie maila. Serwis zobligowany jest przepisami prawa do wysyłki tej informacji. Na wniosek Użytkownika, PayPro dostarczy powyższą informacje w postaci papierowej na adres wskazany przez Użytkownika, przy czym wiąże się to z opłatą w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
8) W przypadku gdy dokonując Transakcji Płatniczej Użytkownik wybierze taką metodę płatności, w ramach której ubiegać się będzie o przyznanie mu kredytu konsumenckiego przez Instytucję pośredniczącą, z wykorzystaniem którego to kredytu konsumenckiego nastąpi zapłata dla Akceptanta w ramach tej Płatności, wybór taki oznaczać będzie, iż Płatnik poleca PayPro przekazanie przez PayPro do takiej Instytucji pośredniczącej danych osobowych Płatnika zgromadzonych w związku z przetwarzaniem tej Płatności, które to dane są niezbędne dla tej Instytucji pośredniczącej do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy tego kredytu konsumenckiego i uruchomienia tego kredytu w celu dokończenia Płatności.
9) Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi na stronie Serwisu lub na stronie Akceptanta, przed dokonaniem płatności.
10) PayPro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
11) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.


m
Długość szarf w naszej szkole
h
Godziny przelatane w miesiącu
Tygodniowo odwiedza nas
%
Bezpieczeństwa

Instruktorzy


ul. Zawiszy 14, Warszawa
FLY SCHOOL
AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 12, WARSZAWA
AL. SOLIDARNOŚCI 47 CH PESTKA, POZNAŃ
STACJA GRAWITACJA